Новини

Проект "Иновативни решения за ресурсна ефективност"

Печатница Симолини 94 ООД изпълнява Договор № BG16RFOP002-3.004-0136-C01‚ "Иновативни решения за ресурсна ефективност в Симолини 94 ООД", финансиран по ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2019", процедура BG16RFOP002-3.004  „П ...

Публична покана за определяне на изпълнител

     Във връзка с изпълнение на Договор № BG16RFOP002-3.004-0136-C01‚ Иновативни решения за ресурсна ефективност в "Симолини 94 ООД", финансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2019, процедура BG16RFOP002-3.004  „По ...

Решение за откриване на процедура за избор на изпълнител

На 01.09.2016 г. е публикувана документация за „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова пом ...

Въвеждане на ново технологично оборудване по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

"Модернизация на производствения процес" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

За да можем да предлагаме все по-висококачествен и богат асортимент от продукти, в края на 2013 г. разширихме технологичното си оборудване с  четири нови машини: Четирицветна офсетна печатна машина - HEIDELBERG SPEEDMASTER S ...