Решение за откриване на процедура за избор на изпълнител

На 01.09.2016 г. е публикувана документация за „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект  „Подобряване на производствения капацитет в Симолини 94 ООД”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”.

Решение
Публична покана 
Изисквания към офертите
Технически спецификации
Методика за оценка
Образец на оферта
Образец на декларация на кандидата
Образец на списък с доставки
Проект на договор по ОП1
Проект на договор по ОП2
Проект на договор по ОП3